கதைகள் | Fiction

தமிழ்:

ஒளி (சொல்வனம், 2019)

ஒரு மழைநாள் (சொல்வனம், 2019)

ஹைட்ரா (பதாகை, 2019)

நட்சத்திரங்கள் பொழிந்துகொண்டிருக்கின்றன (சொல்வனம், 2019)

யாமத்தும் யானே உளேன் (அரூ, 2019)

தேள் (சொல்வனம், 2018)

சிறகதிர்வு (பதாகை, 2017)

 

English:

The Blue Eye (2019)

Bleeding (Madras Mag, 2017)

Just a dream (2008)

Lines on the back of a peepal leaf (2007)

Venerations (2007)